Opiniones sobre ITE Barcelona-Badalona

Sin opiniones

5 0 opiniones
0%
4 0 opiniones
0%
3 0 opiniones
0%
2 0 opiniones
0%
1 0 opiniones
0%

Información sobre ITE Barcelona-Badalona

La propietat dels edificis té el deure de conservar-los i rehabilitar-los quan sigui precís, segons estableix la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge.
El Decret 187/2010 regula les Inspeccions tècniques que s’han de dur a termes per garantir els nivells de qualitat exigibles als edificis d’habitatges.
Els propietaris i usuaris dels immobles on es realitzin les visites estan obligats a facilitar l’accés a les diferents entitats (habitatges i locals) als tècnics que realitzin les inspeccions. Els elements a inspeccionar son: sistema envolupant, sistema estructural, instal•lacions, així com zones interiors comuns de l’edifici.
Les inspeccions seran essencialment oculars. Quan la inspecció visual no permeti la qualificació de les deficiències detectades, el tècnic ha de proposar el tipus de proves que consideri necessàries i/o la realització d’una diagnosi estructural.

Els edificis amb deficiències lleus o sense deficiències, estaran en disposició d’obtenir el certificat d’aptitud. En el cas dels que tinguin deficiències greus o molt greus no podran tramitar-se els informes fins a realitzar-se les obres de correcció pertinents.

En cas que el tècnic detecti una situació de risc per a les persones, té l’obligació legal de comunicar-ho a l’Ajuntament a través d’un model de comunicat oficial (annex 2 del decret).
El tècnic també està obligat a denunciar situacions anòmales d’aparença d’infra habitatge que pugui detectar (habitatges que no compten amb les condicions d’habitabilitat i salubritat, no sobre ocupació), segons l’annex 4 del decret.
El Decret entra en vigor el 26 de febrer de 2011. Segons la data de construcció de l’edifici, la necessitat de comptar amb el certificat d’aptitud serà d’obligat compliment:

Antiguitat edifici | Termini màxim
Anteriors 1930 | Fins 31/12/2012
1931-1950 | Fins 31/12/2013
1951-1960 | Fins 31/12/2014
1961-1970 | Fins 31/12/2015
A partir 1971 | Als 45 anys antiguitat

L’informe tècnic, ITE, serà necessari també per els edificis que vulguin acollir-se a ajuts públics de rehabilitació. Així com en cas que ho determini el programa d’inspeccions obligatòries de la Generalitat de Catalunya, o els programes i ordenances locals, que poden ser més àmplies i exigents.

L’Agencia de l’Habitatge de Catalunya pot realitzar inspecció dels edificis per verificar el seu estat. En el cas de no demanar el certificat d’aptitud o l’incompliment de la realització de les obres segons indiqui l’ITE, pot suposar la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables.

La vigència del certificat d’aptitud serà de 10 anys, i caldrà renovar-lo seguint el mateix procediment, dins l’any següent al de la seva caducitat.

PREUS DE REFERÈNCIA

El pressupost per a l’execució de les inspeccions i tramitació a l’Administració ve determinat pel número d’habitatgesEmpresas de Inspección Técnica Edificios ITE similares

Inspección técnica edificio

Inspección técnica vivienda unifamiliar

+ 1

Actualmente este profesional no está disponible, puedes contactar con otros del listado.

Inspección técnica edificio

Inspección técnica vivienda unifamiliar

Actualmente este profesional no está disponible, puedes contactar con otros del listado.